SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GŁÓWNEJ W BRZEZINKACH – GMINA JELCZ – LASKOWICE, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

UK-cepuch-Brzezinki-2.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Syndyk masy upadłości Pawła Cepucha, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 113/16, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

prawa własności nieruchomości położonej w Brzezinkach, przy ul. Głównej 2, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie, działka nr 71/12 AM-1, o powierzchni 0,1128 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym do wyburzenia, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00069057/9

– za łączną cenę minimalną 20.200,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych i 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 2.020 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych), składać należy w terminie do 12.11.2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 12.11.2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

scroll to top