SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ZATORACH, STARYM MYSTKÓWCU, W WYSZKOWIE ORAZ RUCHOMOŚCI (TOWARY HURTOWNI OGRODNICZEJ, SAMOCHÓD OSOBOWY CHRYSLER VOYAGER)

Syndyk “Grzybowski”

http://wyborcza.pl/0,0.html

Gazeta Wyborcza Warszawa i Białystok – druk 05.11.2019

Syndyk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Wiesława Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Grzybowski w upadłości z siedzibą w Wyszkowie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt VIII GUp 16/18) i zaprasza do składania pisemnych ofert do dnia 12.12.2019 r.

Przedmiotem Przetargu są następujące nieruchomości i ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Wiesława Grzybowskiego:

1/. działka gruntu o numerach ewidencyjnych 340/8, 340/10, 340/14, 340/17, 340/18, o łącznej powierzchni 8336 m², zabudowanych budynkami komercyjnymi położonymi w Zatorach przy
ul. Jana Pawła II nr 112, opisanych w księdze wieczystej nr OS1U/00035552/4,

za cenę wywoławczą równą kwocie 312 750,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) plus należny podatek,

2/. działka gruntu o numerze ewidencyjnym 258/4 o pow. 2168 m², zabudowana budynkiem jednorodzinnym o funkcji mieszkalnej w zabudowie wolnostojącej położonej w miejscowości Stary Mystkówiec 23, 07-206 Somianka, opisana w księdze wieczystej nr OS1W/00039264/7,

za cenę wywoławczą równą kwocie 496 500,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) plus należny podatek,

3/. działka gruntu o numerze ewidencyjnym 3458/9 (prawo użytkowania wieczystego) oraz działki o numerach ewidencyjnych 3458/13 oraz 3458/15, zabudowane budynkiem handlowym
w zabudowie przyległej z budynkiem biurowo-socjalnym, położonymi w Wyszkowie przy
ul. Dworcowej 5, opisane w księgach wieczystych o numerach OS1W/00042492/8, OS1W/00055814/6,

za cenę wywoławczą w kwocie 880 000,00zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),

4/. samochód osobowy marki Chrysler Voyager WWY J787, rok prod. 1997,

za cenę wywoławczą 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych) plus należny podatek od towarów i usług,

5/. towary w sklepie (hurtowni ogrodniczej) szczegółowo wymienione w spisie stanów inwentaryzacyjnych,

za cenę wywoławczą 25 363,80 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 80/100) plus należny podatek,

6/. działki gruntu o numerze ewidencyjnym 258/6 oraz 315, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Stary Mystkówiec, pow. wyszkowski, opisane w księdze wieczystej OS1W/00055764/0,

za cenę wywoławczą w kwocie 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) plus należny podatek.

Regulamin Przetargu jest dostępny po kontakcie z  syndykiem pod numerem telefonu +48 22 379 75 40.

scroll to top