SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W GODZIĘCINIE, GMINA BRZEG DOLNY

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – drobne Gazety Wyborczej Wrocław – 6.11.2019

Syndyk masy upadłości Aldony Wasilewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 153/17), działając w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 18 października 2019 r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

1/. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,00 m2 położonego w miejscowości Godzięcin nr 3 gm. Brzeg Dolny, wraz z udziałem wynoszącym 2190/10000 części w prawie własności działki gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00029887/1;

2/. udziału wynoszącego 1/11 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w granicach działki nr 150/4 o powierzchni 1.479,00 m2 w miejscowości Godzięcin gm. Brzeg Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00027793/1

po cenach obniżonych o 50% w stosunku do kwot oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, tj. za cenę łączną 6.125,00 zł brutto (sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych),

w tym wartość rynkowa udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 2190/10000 części w prawie własności działki gruntu 4.625,00 brutto (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych)

oraz  wartość rynkowa udziału wynoszącego 1/11 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w granicach działki nr 150/4 1.500,00 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych).

■ Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 31 1140 2004 0000 3202 7708 9228.

■ Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w Godzięcinie” należy składać do dnia 26 listopada 2019 r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

■  W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

■ Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

■ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka.

■ Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl. ■ Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695877838 oraz pod adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl

■ Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

scroll to top