UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RYCZÓW PRZY UL. TĘCZOWEJ, GMINA SPYTKOWICE, POWIAT WADOWICKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Obraz3-1.png

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – Guguła/Kabza

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraków – 04.02.2020

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

1/. Przedmiot Konkursu ofert: – Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej numer 2806 o powierzchni 0,0578 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 162,38 m2, położonej w miejscowości Ryczów przy ul. Tęczowej, gmina Spytkowice, powiat wadowicki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1W/00031155/7.

2/. Cena wywoławcza: – Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości za cenę nie niższą niż 275.334,00 zł brutto.

3/. Warunki konkursu ofert: – Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 28.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 244/19 przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 90 1050 1445 1000 0092 7385 5891.

4/. Wymogi formalne oferty: – Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać:

a/. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu;

b/. dowód wpłaty wadium;

c/. oferowaną cenę brutto, nie niższą niż cena wywoławcza;

d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie;

e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy;

g/. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

h/. podpis oferenta lub pełnomocnika.

Oferty należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków. Biuro Syndyka jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.

Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert RYCZÓW”.

5/. Terminy:

a/. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 4 marca 2020 r. Decyduje data wpływu do Biura Syndyka.

b/. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 10.00.

c/. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert równoważnych w zakresie najwyższej ceny, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie Sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu 12 marca 2020 r.  w Biurze Syndyka.

d/. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez syndyka, zobowiązany będzie do zawarcia  umowy sprzedaży w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

6/. Pozostałe postanowienia: – Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach konkursu będzie można uzyskać w Biurze Syndyka w trakcie trwania procedury konkursowej. Syndyk będzie udzielał zainteresowanym informacji pod numerem telefonu 661 671 954. Treść niniejszego obwieszczenia, Regulaminu Sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) lub na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl.

Kraków, 29 stycznia 2020 r.

scroll to top