SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI

Syndyk Merona Poland

Syndyk masy upadłości Merona Poland Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg  ofertowy otwarty na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości :

L.p. Nazwa i opis pojazdu Jedn. miary Ilość Cena wywoławcza brutto
1/. Wyposażenie , meble , narzędzia 1 27.427,80 zł
2/. Automaty 2011 – automat gotowy testowy 1 24.882,00 zł
3/. Automaty 2036 – automat gotowy testowy 1 42.840,00 zł
4/. Materiały na magazynie 1 212.314,37 zł
Cena brutto Razem   307.464,17 zł  

Oferta powinna zawierać dane zawarte w regulaminie przetargu

( zob. www.ardobiejewska.pl  )

●▬ Warunkiem dopuszczenia do przetargu jestnadesłanie  pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „OFERTA ”  nadanej listem poleconym najpóźniej  w terminie do dnia 29  lutego 2020  roku na adres:  Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14 , 53-127 Wrocław. ●▬ Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dniu 04 marca 2020 roku o godz. 13.00. ●▬  O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie. ●▬  Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia dodatkowych rokowań, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. ●▬  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 337 02 78. ●▬ Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy przy ul. Dembowskiego 45 we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny oględzin.  tel. 601 740 408, tel. 71 337 02 78 . 

scroll to top