SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ PRAW MAJĄTKOWYCH I WIERZYTELNOŚCI

obraz-1-17.png

Syndyk Ade Line

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 07.03.2020

Syndyk masy upadłości ADE LINE SA w Prusicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w formie konkursu ofert :

1/. PRAW MAJĄTKOWYCH tj. 100 procent udziałów w spółce Ade Line Logistic sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej w Prusicach.

2/. WIERZYTELNOŚCI  upadłego wobec Ade Line Logistic sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Prusicach w kwocie  2.211.290,91 zł  (należność główna).

3/. WIERZYTELNOŚCI upadłego wobec AD S.A. w Warszawie  o łącznej wartości nominalnej 80.353,37 zł.

Konkurs odbędzie się  02.04.2020 r.  o godz. 12:00 w biurze syndyka we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej  56-62 lok. B, tel. 695 055 522.

W przypadku nie rozstrzygnięcia sprzedaży następny konkurs odbędzie się w dniu  07.05.2020 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1/. Zaakceptowanie  regulaminu oraz złożenie w siedzibie spółki pisemnych ofert w zamkniętych kopertach. 2/. Doręczenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu  najpóźniej w przeddzień konkursu do godz. 12:00  w biurze syndyka, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofertowy”. 3/. Wpłacenie najpóźniej w przeddzień konkursu  wadium w wysokości 1.000 zł.  na rachunek bankowy  PEKAO  S.A. O/Wrocław nr 14 1240 3464 1111 0010 6074 5456  z podaniem tytułu wpłaty ‘Konkurs ofert”.

■ Wyboru oferenta dokona komisja powołana przez syndyka,  zgodnie z regulaminem sprzedaży, na podstawie pisemnych ofert prawidłowo złożonych. ■ Regulamin  konkursu dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl oraz w biurze syndyka  przy ul Krakowskiej 56-62 lok B, tel. 695-055-522 w godz. 9-14, gdzie również można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.  ■ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu. ■ Wszelkie koszty związane z przelewem wierzytelności oraz sprzedażą praw majątkowych ponosi nabywca.

Kontakt – tel. 695 055 522

scroll to top