SYNDYK OFERUJE DO SPRZEDAŻY ZA NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA CENĘ WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI

obraz-1-18.png

Łukasz Welcer syndyk masy upadłości NANOTEL S.A. w upadłości, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław, KRS 0000357239

Adres dla doręczeń: ul. Rakietowa 11/11, 54-615 Wrocław

Oferuje do sprzedaży za najwyższą możliwą do uzyskania cenę następujące spornie wierzytelności spółki:

Wierzytelności wobec Telprojekt sp. z o.o., są w całości sporne. Syndyk zwraca uwagę, że umowa z której wynikają ww. należności nie została przez Nanotel S.A. w całości wykonana. Nie przekazano syndykowi dokumentów pozwalających na jej rozliczenie. Ponadto wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie doprowadził do zawarcia ugody.

Nabywcy zostanie przekazana kopia wniosku o zawarcie ugody wraz z kopią protokoły posiedzenia pojednawczego.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.

Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg wierzytelności Nanotel”, złożone  mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską – decyduje data wpływu oferty –  do dnia 6 kwietnia 2020 roku do godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

scroll to top