SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBSKO, UL. REYMONTA 9 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, POWIAT ŻARSKI, GMINA LUBSKO

DSC02048-zm.jpg

Syndyk Pro Ceramics

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 11.03.2020

Oferta sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości PRO CERAMICS Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą we Wrocławiu

Syndyk masy upadłości PRO CERAMICS S.A. z siedzibą we Wrocławia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiot sprzedaży stanowi:

nieruchomość gruntowa o powierzchni 20.746 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 521/42 am-6, zabudowana budynkiem pełniącym funkcję biurowo-magazynową o powierzchni użytkowej 521,30 m2, budynkiem portierni oraz fundamentami obiektów budowlanych, położona w województwie lubuskim, powiat żarski, gmina Lubsko, miejscowość Lubsko, ul. Reymonta 9, opisana w Księdze Wieczystej nr ZG1R/00054966/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 610.000 zł (słownie złotych: sześćset dziesięć tysięcy) netto. Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie w terminie składania ofert wadium w wysokości 75.000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy) na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Santander Bank Polska numer 68 1090 1522 0000 0001 4217 2996. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet ceny kupna, pozostałym zaś oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od zakończenia postępowania przetargowego.

Oferta zakupu powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorcy firmę lub nazwę oferenta), miejsce zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy siedzibę), a nadto status prawny, adres do korespondencji, osoby upoważnione do reprezentacji, telefon, fax, PESEL, NIP i REGON;
 2. oferowaną cenę;
 3. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, sędzią – komisarzem, reprezentantem upadłego lub ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem lub powinowatym w tej samej linii lub stopniu;
 4. aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta i osoby upoważnione do jego reprezentowania (aktualny wyciąg z KRS w przypadku spółek prawa handlowego, umowę spółki w przypadku osób prawnych w organizacji, wydruk z CEIDG w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, odpis umowy spółki – w przypadku spółki cywilnej);
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia oraz akceptuje jego warunki;
 6. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
 7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz w związku z powyższym nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 8. dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta, a w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania czynności, do której pełnomocnik zostaje umocowany;
 9. numer rachunku bankowego, na który należy odesłać wpłacone wadium;
 10. pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą oraz do uiszczenia ceny przed zawarciem umowy przenoszącej własność,
 11. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00 w biurze syndyka, które mieści się pod adresem:  ul. Orla 16/4, 53-143 Wrocław, lub przesyłać je na wskazany adres drogą pocztową. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a ta koperta winna być umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie formatu A4. Każda z kopert winna być zaadresowana do syndyka masy upadłości wraz z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA PRO CERAMICS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w biurze syndyka mieszczącym się:
ul. Orla 16/4, 53-143 Wrocław.

Syndyk w postępowaniu jawnym dla uczestników postępowania dokona wyboru oferty wygrywającej przetarg. Wybór oferty wygrywającej nastąpi w dniu 02 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w biurze syndyka.

W przypadku skutecznego złożenia dwóch lub więcej najkorzystniejszych ofert pisemnych, w których oferenci zaproponują ceny różniące się między sobą o mniej niż 10%, syndyk w dniu otwarcia ofert przeprowadzi ustną aukcję na warunkach określonych w Regulaminie przetargu.

Szczegółowe zasady udziału w przetargu i tryb sprzedaży zawiera Regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka we Wrocławiu, ul. Orla 16/4 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 570 493 843 lub poprzez adres e-mail: proceramics@machate.pl

scroll to top