SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

obraz-1-19.png

Syndyk Tikal Polska

Syndyk masy upadłości „Tikal Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

ogłasza sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności.

Warunki sprzedaży:

1/. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości. Wykaz wierzytelności składających się na oferowany na sprzedaż pakiet stanowi załącznik do Regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Tikal Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu: załącznik nr 1 pn. „Wykaz sprzedawanych wierzytelności”, który to załącznik będzie udostępniany osobom zainteresowanym w kancelarii syndyka mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62/bud. M oraz drogą elektroniczną – w przypadku zgłoszenia chęci jego otrzymania pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl

2/. Wierzytelności zgrupowane w przedmiotowym pakiecie zostaną sprzedane za cenę nie niższą niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

3/. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie na cały pakiet wierzytelności. Oferty na poszczególne wierzytelności wchodzące w skład pakietu podlegają odrzuceniu.

4/. Pisemne oferty zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie należy składać w kancelarii syndyka we Wrocławiu (50-425), przy ul. Krakowskiej 56-62/bud. M, do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 15:00, z dopiskiem: “oferta Tikal”; rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii syndyka (adres jw.).

5/. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 95 1090 1522 0000 0001 3176 1985 i zaksięgowanie tej kwoty na ww. rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej do momentu rozpoznania ofert.

6/. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę; syndyk może jednak – w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę – zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację); w dodatkowym przetargu ustnym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami przetargu będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników; dodatkowa ustna licytacja odbywa się w dniu rozpoznania ofert.

7/. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w Regulaminie określającym tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Tikal Polska” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, który dostępny jest w lokalu Kancelarii i na stronach internetowych:

www.syndyk-milek.pl oraz www.ardobiejewska.pl.

Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38 i pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl

scroll to top