OKAZJA – ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ W OBNIŻONEJ CENIE STANOWIĄCA CENTRUM LOGISTYCZNO – MAGAZYNOWE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NIEDALEKO OD WROCŁAWIA I 10 KM OD AUTOSTRADY A4

idl-5-mapa-3.jpg

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 18.02.2020

1/. Przedmiotem sprzedaży jest centrum logistyczno – magazynowe wraz z wyposażeniem położone w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w granicach działki nr 407/8 o powierzchni 6,7600 ha, AM-2, obręb Borek Strzeliński, gmina Borów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00026170/8. Powierzchnia użytkowa budynków magazynowo – administracyjnych wynosi łącznie 18 848 m2

za łączną cenę nie niższą niż 8 331 630,00 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych)

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz telefonicznie pod nr 71 349-34-43, 507-865-492 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości ul. Trzemeska 6/7, 53 – 679 Wrocław z adnotacją „Przetarg” w terminie do dnia 15 kwietnia.

5/. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt –  tel. 71 349-34-43, 507-865-492 w godz. od 11:00 do 15:00.

Zdjęcia wystawionych na sprzedaż nieruchomości można oglądać na stronie http://syndyk.info/ wchodząc w zakładkę Zdjęcia IDL Sp. z o.o.

scroll to top