ZARZĄDCA OGŁASZA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W PEŁCZYCACH (GMINA KOBIERZYCE, POWIAT WROCŁAWSKI)

zdj.-0-1.png

Zarządca Remdro S.A. w restrukturyzacji

Zarządca Remdro S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamieniu, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postępowania sanacyjnego (sygn. akt VIII GRs 4/16), ogłasza sprzedaż objętej masa sanacyjną zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pełczycach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski), stanowiącej działkę nr 47, o powierzchni 0,3800 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00120666/3 (w spisie inwentarza składnik masy sanacyjnej nr 5), zwanej dalej Nieruchomością.

Warunki sprzedaży:

1/. Nieruchomość podlega sprzedaży za cenę nie mniejszą (netto) niż 149.000 zł (cena wywoławcza).

2/. Na nabywcy Nieruchomości spoczywać będzie obowiązek usunięcia na własny koszt odpadów zeskładowanych na działce nr 47 w Pełczycach (odpady o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03).

3/. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie na rachunek bankowy nr 10 1090 1522 0000 0001 3354 3562 w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej i zaksięgowanie tej kwoty na ww. rachunku bankowym najpóźniej do momentu rozpoznania ofert.

4/. Oferty na zakup nieruchomości zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie Sprzedaży należy składać do dnia 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Kancelarii Zarządcy pod adresem: Kancelaria Zarządcy, ul. Krakowska 56-62/bud. M, 50-425 Wrocław lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres (w przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do biura). Wyklucza się możliwość złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej.

5/. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Zarządcy (adres jw.) w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.

6/. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę, przy czym bezpośrednio po otwarciu ofert Zarządca może – w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę – zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację), w którym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami licytacji będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników.

7/. Wpłata całości ceny jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży.

8/. Zarządca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny i prawa do odszkodowania oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany zainteresowanym w Kancelarii Zarządcy oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl, a także jest przesyłany zainteresowanym drogą mailową po uprzednim zgłoszeniu pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl   chęci jego otrzymania. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38.

Kontakt – tel. 71 783 99 38, kancelaria@milek.com.pl   

scroll to top