NA SPRZEDAŻ KOMPUTERY, DRUKARKI, ETYKIECIARKI, SKANERY MAGAZYNOWE – OKAZJA – SYNDYK SPRZEDAJE AKTRAKCYJNY SPRZĘT

Obraz4-4.png

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego

w skład masy upadłości

1/. Przedmiotem przetargu jest mienie, wchodzące w skład masy upadłości o łącznej wartości 46 810,00 zł netto, stanowiące ruchomości m.in. komputery, drukarki, etykieciarki, skanery magazynowe, etc., ujęte w pakiecie pn. Sprzęt komputerowy.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości netto składanej oferty, na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r. (data zaksięgowania na rachunku masy upadłości).

3/. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, 507-865-492 na stronie www.ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferta do wypełnienia stanowi załącznik do ogłoszenia dostępny na stronie www.ardobiejewska.pl.  

5/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 8 kwietnia 2020 r. (data wpływu oferty do biura Syndyka).

6/. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po dniu 8 kwietnia 2020r. nie będą rozpatrywane.

7/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

8/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt : tel. 71 349-34-43, 507-865-492

scroll to top