SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ W STARYM GÓRNIKU, GMINA OŁAWA, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

20190702_155816.jpg

Upadłość konsumencka-Oborscy/Mojka

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 24.03.2020

yndyk masy upadłości Łukasza Oborskiego i syndyk masy upadłości Danuty Oborskiej oferują do sprzedaży z wolnej ręki udziały po 1/2 części każdy w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi w granicach działki 577 AM – 1, obręb Stary Górnik, gmina Oława, położonej w Starym Górniku przy ul. Leśnej 8 (księga wieczysta nr WR1O/00005051/1)

za cenę minimalną nie niższą niż 133.450,00 złotych.

Oferty nabycia całej nieruchomości należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Michała Mojki, ul. Legnicka 62/221, 54-204 Wrocław z dopiskiem „oferta nieruchomość” w terminie do 15 maja 2020 r.

Oferta powinna zawierać: – dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS), – oferowaną cenę, – oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń, – oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży, – dowód wpłaty wadium w kwocie 6.000,00 złotych.

Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona.

Oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem 505 45 18 04 lub 517 245 845.Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić przetarg w całości lub w części. Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 45 18 04 lub 517 245 845. Regulamin Sprzedaży oraz Wycenę Nieruchomości można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu 505 45 18 04 lub  517 245 845.

Kontakt : 505 45 18 04 lub 517 245 845

scroll to top