SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI POJAZDY I MASZYNY SPECJALISTYCZNE

Obraz8.png

Syndyk Sanbud

Syndyk masy upadłości Edwarda Rataja, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne SANBUD Edward Rataj w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kaliszu działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki części majątku upadłego w postaci zespołu pojazdów i maszyn specjalistycznych, szczegółowo opisanych w opinii biegłego sądowego z dnia 03.03.2020 r. (dostępna w biurze syndyka)

za cenę nie niższą niż 84.272,00 zł tj. cenę likwidacyjną netto.

Warunkiem uczestnictwa oferenta (nabywcy) w konkursie ofert na nabycie ruchomości jest uprzednie wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. 7512 4029 4611 1100 1065 3053 07.

Oferty należy składać  bezpośrednio lub pocztą na adres Biura Syndyka (ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz) z dopiskiem na kopercie „oferta”  najpóźniej w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 607-794-864. 

Ruchomości sprzedawane są tylko łącznie a Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zestawienie ruchomości i ich wartości stanowi załącznik do ogłoszenia

Kontakt – . tel. 607-794-864. 

scroll to top