SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI – AUTOMATY DO SPRZEDAŻY BILETÓW, WYPOSAŻENIE BIURA, NARZĘDZIA

Obraz-6-1.png

Syndyk Merona Poland

Syndyk masy upadłości Merona Poland Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg  ofertowy otwarty na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości :

L.p. Nazwa i opis pojazdu Jedn. miary Ilość Cena wywoławcza brutto
1/. Wyposażenie , meble , narzędzia 1  11.428,25 zł
2/. Automaty 2011 – automat gotowy testowy 1  10.367,50 zł
3/. Automaty 2036 – automat gotowy testowy 1  17.850,00 zł
4/. Materiały na magazynie 1  88.464,32 zł
 Cena brutto Razem  128.110,07 zł

Oferta powinna zawierać dane zawarte w regulaminie przetargu ( zob. www.ardobiejewska.pl  )

●▬ Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest nadesłanie  pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „OFERTA ”  nadanej listem poleconym najpóźniej  w terminie do dnia 15  czerwca 2020  roku na adres:  Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14 , 53-127 Wrocław.  ●▬ Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dniu 20 czerwca 2020 roku o godz. 13.00. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia dodatkowych rokowań, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje o samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 337 02 78.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy przy ul. Dembowskiego 45 we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny oględzin.  tel. 601 740 408, tel. 71 337 02 78 . 

Wrocław, 20.05.2020 r.

scroll to top