SYNDYK WYDZIERŻAWI GRUNTY I TEREN ZABUDOWANY ORAZ PARKING POŁOŻONE W OLEŚNICY PRZY UL. MONIUSZKI 20

obraz-5-3.png

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółki Akcyjnej w upadłości

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółki Akcyjnej w upadłości zaprasza do składania listów intencyjnych dotyczących dzierżawienia gruntów i terenu zabudowanego oraz parkingu położonych w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20 obejmujących

1/. grunty niezabudowane położone w obrębach działek o numerach 6/24 i 6/21 o powierzchni 0,9554 ha,

2/. grunt zabudowany halą montażowo-remontową o powierzchni 375,40 m2 wraz z zapadnią i przyrządem do wyciągania silników oraz rewizyjnymi kanałami kolejowymi oraz zadaszoną halą (inwestycja rozpoczęta) o powierzchni 2 974 m2, położony w obrębie działki nr 6/22 o łącznej powierzchni 0,8072 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KW WR1E/00054347/1;

3/. grunt częściowo utwardzony w postaci parkingu położonego w granicach działki nr 4/7, o łącznej powierzchni 0,3497 ha, wpisany do księgi wieczystej nr WR1E/00043415/9.

Syndyk przyjmuje listy intencyjne w przedmiecie dzierżawy łącznie na nieruchomości opisane w punkcie 1 i 2 oraz na dzierżawę parkingu oddzielnie.

Informacje dodatkowe:

1/. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Biurze Syndyka pod nr tel. 71 349-34-43, 507-865-492 w godz. od 11:00 do 15:00.

2/. Listy intencyjne należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. pod adres:

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłości adres do korespondencji ul. Trzemeska 6/7, 53 – 679 Wrocław z adnotacją „List intencyjny” lub mailowo pod adres: biuro@syndyk.info

scroll to top