SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH – MIESZKANIACH PRZY UL. 8 MAJA 68 I NOWOWIEJSKIEJ 72 WE WROCŁAWIU

Obraz-7.png

Upadłość konsumencka – Kotwicki/Koszczuk

Syndyk masy upadłości Tomasza Kotwickiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomościach

Przedmiotem konkursu ofert są:

1) udział w 1 / 2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, składającego się z czterech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 69,33 m2, umiejscowionego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. 8 Maja 68, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 208 / 1000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K / 00059257 / 4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00114195 / 5

– za cenę nie mniejszą (netto) niż 190.000 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), co odpowiada 75,5 % wartości oszacowania określonej w datowanym na styczeń 2020 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Bontera (zob. k. 202 – 237),

2) udział w 1 / 6 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, składającego się z trzech pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 63,98 m2, umiejscowionego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 72, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 1.090 / 10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K / 00063351 / 4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K / 00088459 / 2

– za cenę nie mniejszą (netto) niż 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) co stanowi bez mała 71,6 % wartości oszacowania określonej w datowanym na 12 grudnia 2019 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Rogowskiego (zob. k. 145 – 185),

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Biura Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku do godziny 12, bezpośrednio w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 . Oferty, które faktycznie wpłyną do Biura po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.

Wymogi formalne oferty:

 Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać:

a/. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu;

b/. dowód wpłaty wadium dla udziału opisanego w pkt. 1 w wysokości 19.000 zł, a dla udziału opisanego w pkt. 2 w wysokości 3.500 zł na rachunek masy upadłości o nr

23 1930 1190 3220 0273 4835 0001

c/. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza;

d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie;

e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy;

g/. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

h/. podpis oferenta lub pełnomocnika.

Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert Tomasz Kotwicki”.

Regulamin oraz operaty szacunkowe dostępne są w siedzibie syndyka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Syndyk  dopuszcza przesłanie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej po wcześniejszym zamówieniu przesłanym na adres: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Syndyk Piotr Koszczuk

Kontakt – tel. 519 410 359

scroll to top