UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

obraz-2-3.png

Upadłość konsumencka Targońska/Wróbel

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 09.06.2020

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Kępie (46-022) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 801/90 położoną w miejscowości Kępa, przy ul. Orzechowej 9 (46-022) o powierzchni 0,1017 ha (KW nr OP1O/00123188/4)

za cenę nie niższą niż 507.000,00 zł (NETTO).

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 50.700,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 77 1140 2004 0000 3102 7986 5559 najpóźniej w dniu 13 lipca 2020 r.

Oferty można złożyć do 13 lipca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 129/17 of – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić.

Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248.

scroll to top