OKAZJA – ATRAKCYJNY TOWAR W DOBREJ CENIE – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI MIENIA ZAKŁADU BRANŻY KOLEJOWEJ

obraz-6-1.png

Syndyk ZNTK Oleśnica SA w upadłości

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości
ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości

1/. Mienie znajduje się w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20 i obejmuje pakiety szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu przetargu.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek w Banku Pekao S.A. nr konta 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921, w terminie do dnia 3 lipca  2020r. (data zaksięgowania na rachunku masy upadłości).

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, 507-865-492, na portalu  www.ardobiejewska.pl  oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia  3 lipca 2020 r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)

5/. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po  3 lipca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

6/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

7/. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

8/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Kontakt – tel. 71 349 34 43, 507 865 492

scroll to top