OKAZJA – SYNDYK SPRZEDAJE ATRAKCYJNY SPRZĘT KOMPUTEROWY I ELEKTRONICZNY – M. IN. KOMPUTERY, DRUKARKI, ETYKIECIARKI, SKANERY MAGAZYNOWE

obraz-11-1.jpg

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości

1/. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje ruchomości m.in. komputery, drukarki, etykieciarki, skanery magazynowe, etc., ujęte w spisie pn. Sprzęt komputerowy.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zawierającej cenę netto nie niższą niż cena netto wskazana w spisie pn. Sprzęt komputerowy.

3/. Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

4/. Po przesłaniu zeskanowanej oferty na adres biuro@syndyk.info, bądź złożeniu oryginału oferty w biurze Syndyka zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7, 53-679 Wrocław, oferent otrzyma potwierdzenie, które artykuły znajdują się na stanie magazynowym.

5/. Po spełnieniu kryterium ceny oraz złożeniu oferty według wzoru, oferent otrzyma fakturę proforma na ruchomości wymienione w ofercie, płatną w terminie 3 dni.

6/. Po uregulowaniu płatności za fakturę proforma wystawiona zostanie faktura VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

7/. Ruchomości należy odebrać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Po upływie ww. terminu na kupującego przechodzą wszelkie obciążenia związane z przechowywaniem ruchomości oraz ryzyko jej przepadku lub uszkodzenia.

8/. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, 507-865-492, na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

9/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

10/. Mienie będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 9:00 do 15:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

11/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

Kontakt – tel. 71 349-34-43, 507-865-492

Zdjęcia wystawionych na sprzedaż ruchomości można oglądać na stronie  http://syndyk.info/  wchodząc w zakładkę Zdjęcia IDL Sp. z o.o.

scroll to top