UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

obraz-2-11.png

Upadłość konsumencka – Klimkowska/Rozenberg

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym polegającym na likwidacji majątku dłużnika Renaty Klimkowskiej  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert z ceną wywoławczą 4 760,00 ( słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych ) na sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w granicach działki nr 444,obręb Grędzina, gmina Jelcz-Laskowice, powiat oławski o powierzchni 0,28 ha,dla której Sąd Rejonowy w Oławie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR10 / 00047071/3.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 10 lipca  2020 r. do godz. 12:00 w biurze syndyka w Oławie ( kod pocztowy 55-200) przy ul. 11 Listopada 23AB /1D.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Santander  nr  96 1090 2428 0000 0001 3745 7410 . Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka lub przez Internet po zgłoszeniu się e-mailem na adres: rozenberg.krzysztof@gmail.com.  Zainteresowani mogą  zapoznać się z opisem i operatem szacunkowym  nieruchomości w biurze syndyka  po  uprzednim umówieniu terminu z syndykiem – tel. 696 063 694.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach należy składać w biurze syndyka w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 w terminie do dnia 10.lipca 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w biurze syndyka w Oławie  przy ul.11 Listopada 23AB /1D  w dniu10 lipca 2020 r. o godz. 13:00.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

Kontakt – tel. 696 063 694

scroll to top