UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO W ZGIERZU

obraz-4-2.png

Upadłość konsumencka-Furman/Dłużniewski

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Łódź – 23.06.2020

Syndyk masy upadłości ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży, objęty masą upadłości udział w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w Zgierzu przy ul. Boya Żeleńskiego 40,  dla którego  Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1G / 00095632/9

– za cenę 101.500 zł (sto jeden  tysięcy złotych) brutto.

●→ Oferty należy składać w języku polskim w zaklejonej kopercie do dnia 10 lipca 2020 r.  na adres  syndyka masy upadłości: 90-418 Łódź, ul. Kościuszki 1 lok. 2.22, z dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na podany adres). ●→ Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem. ●→ Przystępujący do konkursu ofert zobowiązany jest wpłacić  wadium w wysokości 10.150 zł (dziesięć  tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)  na rachunek bankowy syndyka masy upadłości  w ING Banku Śląskim S.A.  numer 10 1050 1575 1000 0090 9512 4443. ●→ Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka. ●→ Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przed zawarciem umowy. ●→ Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty. ●→ Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2020 r.  o godz. 11.00 w  siedzibie syndyka, adres jw. ●→  Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży,  warunkach, regulaminie oraz  innych  okolicznościach faktycznych  i  prawnych,  istotnych  z  punktu  widzenia  przyszłej  umowy  i jej  skutków,  udostępnione są zainteresowanym w siedzibie  syndyka masy upadłości pod adresem j.w.

Nieruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 –  17.00,  po  uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  terminu z  syndykiem, tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl

scroll to top