UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI – SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ 15 WE WROCŁAWIU

obraz-2-12.png

Upadłość konsumencka – Wilk/Czyszczoń

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod  sygn. akt VIII GUp 180/19  oraz sygn. akt VIII GUp 179/19, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

– prawa własności nieruchomości (w udziałach 1/2  części na rzecz każdego z upadłych małżonków) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, umiejscowionego na 3 kondygnacji naziemnej budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Łęczyckiej 15. Lokal stanowi odrębną własność, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00290502/8  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej równym 557/10000, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1K/00090593/0.

za łączną cenę nie niższą 320.329,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/.

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 33.000,00 zł (trzydzieści tysiące złotych 00/100), należy składać w terminie do 21 lipca 2020 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt – 71 783 – 41 – 86, kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

scroll to top