UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA ŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI – NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI LEŚNEJ, UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/3 CZĘŚCI WE WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BATORZ PIERWSZY I BATORZ DRUGI, GMINA BATORZ, POWIAT JANOWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

obraz-2-2.png

Upadłośc konsumencka – Kochański/Rybak

Syndyk ogłasza pisemny przetarg na łączną sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości Adama Kochańskiego :

1/. niezabudowanej nieruchomości leśnej, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1251 o pow. 0,1929 ha, 1252 o pow. 0,1356 ha, 1502 o pow. 0,0912 ha, położonych w obrębie Batorz Pierwszy, gmina Batorz, powiat janowski, województwo lubelskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1J/00036832/5.

2/. udziału w wysokości 1/3 części we własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych: 960 o pow. 0.9300 ha i 961 o pow. 0,6000 ha położonych w obrębie 002 Batorz Drugi gmina Batorz, powiat janowski, województwo lubelskie, dla której to nieruchomości nie została urządzona księga wieczysta.

Łączna cena sprzedaży działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi : 20.710,00 zł.

Wadium w kwocie 2.071,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany w regulaminie sprzedaży w terminie do 11.08.2020 r.

Termin składania ofert : 11.08.2020 r. , do godz. 14.00.

Termin przetargu : 13.08.2020 r., godz. 12.00.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg – działki” należy  składać w ww.  terminie na adres : Biuro syndyka Marka Rybaka, 53-607 Wrocław, ul. Robotnicza 1a.

Miejsce przetargu : Biuro syndyka.

Przetarg zostanie przeprowadzony wg regulaminu sprzedaży ww. nieruchomości.

Informacje pod  tel. 601 873 366.

Załączniki : – Regulamin sprzedaży nieruchomości, – Operaty szacunkowe działek. Ww. dokumenty można również otrzymać drogą elektroniczną.

scroll to top