UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI – PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BIAŁA, GMINA CHOJNÓW, POWIAT LEGNICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

obraz-1-10.png

Upadłość konsumencka – Downar-Zapolski / Czyszczoń

Syndyk masy upadłości Tomasza Downara – Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o czwartej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM –AA, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8

– za łączną cenę minimalną 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), składać należy w terminie do 25.08.2020 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 25.08.2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt – 501 443 555

scroll to top