SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „PBG TECHNOLOGIA” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z/S W WYSOGOTOWIE. OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚCI

pbg-technologia-2.png

Syndyk PBG Technologia w Wysogotowie

Syndyk masy upadłości „PBG TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie. ogłasza sprzedaż  z wolnej ręki w drodze wyboru  najkorzystniejszej oferty –  wierzytelności  upadłego przedsiębiorstwa pod nazwą „PBG TECHNOLOGIA” Sp. z o.o.” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo., ul. Skórzewska 35, KRS 0000306843, NIP 635-17-82-451, REGON 240917617 –  (wierzytelności)  przysługujących  od  PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo., ul. Skórzewska 35, KRS 0000184508, NIP 7772194746 , REGON  631048917 .

Oferta sprzedaży obejmuje wierzytelność w kwocie należności głównej  1.916.903,57 zł (słownie: jeden  milion dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote  57/100) wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 416.903,57 zł liczonymi od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, ustawowymi odsetkami od kwoty 500.000,- zł liczonymi od dnia 18 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, ustawowymi odsetkami od kwoty 500.000,- zł liczonymi od dnia 19 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży i ustawowymi odsetkami od kwoty 500.000,- zł liczonymi od dnia 20 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży:

I.Oferta  na zakup  nie może być mniejsza niż 80%  kwoty należności głównej  wierzytelności  powiększonej o 80% sumy odsetek ustawowych naliczonych  na dzień zawarcia umowy kupna-sprzedaży.  Ostateczna cena  zakupu obejmować będzie należność główną  powiększoną o sumę odsetek ustawowych wyliczonych  od daty wymagalności poszczególnych kwot składowych należności głównej  do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży .

 Oferty zakupu wraz z określeniem oferowanej ceny składać należy w Kancelarii Syndyka w Poznaniu 61-105, przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch)  tygodni  od daty ukazanie się obwieszczenia do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż wierzytelności „PBG TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.” Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

II. Otwarcie ofert odbędzie się 2 ( drugiego) dnia roboczego po upływie terminu do składania ofert o godz. 12°° w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12.

III. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w wysokości 25% wartości należności głównej  na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu,

nr rachunku 11 1090 2008 0000 0001 0918 9692 – liczy się data uznania rachunku bankowego.

IV. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym  przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

V. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przedmiotu oferty nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od daty  wyboru oferty przez syndyka. 

VI. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty. Zwrot wadium  nastąpi w kwocie nominalnej.

VII. Szczegółowe informacje  dotyczące przedmiotu sprzedaży pod numerami tel. 696 189 744.

VIII. Przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią z tytułu sprzedaży.

IX. Szczegółowe zestawienie przedmiotu sprzedaży, oraz Regulamin sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługujących upadłemu wyłożony jest w Kancelarii Syndyka- Przemysława Stefańskiego w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12

Kontakt – 696 189 744.

scroll to top