UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI LOKAL NIEMIESZKALNY \

obraz-2-10.png

Upadłość konsumencka – Jarosiewicz/Łukaszun

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 30.07.2020

Syndyk masy upadłości Henryka Jarosiewicza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki: wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego położonego we Wrocławiu, przy ul. Uniwersyteckiej 27- 28/3A, składającego się z korytarza, WC, schowka i sal, o pow. łącznej 88,01 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00238356/7 – za cenę minimalną nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 441.090,00 zł brutto.

1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres kancelarii syndyka znajdującej się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29 (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 27.08.2020 r.

2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII GUp 95/20 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.

3. Oferowane nieruchomości można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 698 934 460, 71 792 70 79 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: syndyk@o2.pl

4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 5. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 49 1020 5242 0000 2602 0484 1625.

 6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30.

 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 28.08.2020 r.

 8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Kontakt – tel. 698 934 460, 71 792 70 79, e-mail: syndyk@o2.pl

scroll to top