UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – DOMU JEDNORODZINNEGO W MICHAŁOWICACH PRZY UL. WICHROWE WZGÓRZE NR 10, GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT KRAKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

obraz-6-4.png

Upadłość konsumencka-Bąk/Kabza

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości
1/. Przedmiot Konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 823/6 o powierzchni 0,1050 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Michałowice przy ul. Wichrowe Wzgórze nr 10, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1S/00017654/8 wraz z udziałem 1/15 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 824, 816/7 i 823/2, objętej księgą wieczystą KR1S/00027529/6.

Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 283,50 m2.  Budowa domu zakończona została w 2006 r. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnice, parter, poddasze). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z bali drewnianych uszczelnionych warkoczami z wiór drewna. Ogrzewanie podłogowe na parterze, na poddaszu – kaloryfery panelowe. Na parterze znajduje się kominek z płaszczem wodnym.

2/. Cena wywoławcza:

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 981.072,00 zł (cena minimalna).

3/. Warunki konkursu ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 98.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 182/19 przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 37 1050 1025 1000 0092 7347 8686.

4/. Wymogi formalne oferty:

Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać:

a/. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, wskazanie osoby do kontaktu oraz jej adres e-mail i numer telefonu;

b/. dowód wpłaty wadium;

c/. oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza;

d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie;

e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy;

g/. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

h/. podpis oferenta lub pełnomocnika.

Oferty należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków.

Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert MICHAŁOWICE”.

5/. Terminy:

a/. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 2 października 2020 r.

b/. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2020 r. o godz. 10.00.

c/. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie Sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu 16 października 2020 r.  w Biurze Syndyka.

d/. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez syndyka, zobowiązany będzie do zawarcia  umowy sprzedaży w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.

6/. Pozostałe postanowienia:

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach konkursu będzie można uzyskać w Biurze Syndyka w trakcie trwania procedury konkursowej. Syndyk będzie udzielał zainteresowanym informacji pod numerem telefonu 661 671 954. Treść niniejszego obwieszczenia, Regulaminu Sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) lub na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl.

            `

Kraków, 26 sierpnia 2020 r.

scroll to top