NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ PRZEMYSŁOWA ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DRG – AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI W JODŁOWNIKU GMINA DZIERŻONIÓW

Zarządca DRG Agro Group

https://www.rp.pl/

Rzeczpospolita – 31.08.2020

https://gazetawroclawska.pl/

Gazeta Wrocławska – 31.08.2020

I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 189/17, o pow. 0,2437 ha, położonej w Jodłowniku,  obr. 0013 Ostroszowice, gmina Dzierżoniów  zabudowanej halą produkcyjną oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem trafostacji wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową,

za cenę wywołania nie niższą niż 472.986,00 zł netto

II/. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 18 września.2020 roku, pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2020 r.  o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 5 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922  w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej : 

https://www.drg-agro.pl/przetargi,an32.html,

www.ardobiejewska.pl

oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie.

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.   

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 519-069-689 bądź pocztą elektroniczną – e-mail  : pziemiec@gmail.com

scroll to top