UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O POWIERZCHNI 1,4000 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTASZÓW – GMINA PRZEMKÓW, POWIAT POLKOWICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

obraz-2.png

Upadłość konsumencka-Masternak/Machate

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 3.09.2020

Syndyk masy upadłości ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Przedmiot sprzedaży stanowi:

nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,4000 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 159 AM-2, niezabudowana, położona w miejscowości Ostaszów – gmina Przemków, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, opisana w Księdze wieczystej nr LE1G/00023317/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 25.559,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć, 00/100).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest prawidłowe (zgodne z Regulaminem przetargu) złożenie pisemnej oferty zakupu w terminie: 29 września 2020r. godz. 14:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości nr 03 1090 2473 0000 0001 4346 7384.

Szczegółowe zasady udziału w przetargu i tryb sprzedaży zawiera Regulamin przetargu dostępny poniżej lub po wysłaniu zapytania mailowo na adres: biuro@machate.pl

Na podstawie art. 2a. ust. 3. pkt 9) Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1362 z późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może być osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym.

Kontakt telefoniczny z syndykiem: 791 619 903.

scroll to top