NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W KOMOROWIE – GMINA SYCÓW, POWIAT OLEŚNICKI

obraz-2-3.png

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – drobne – 8.09.2020

Syndyk masy upadłości   dłużniczki Katarzyny  Dery prowadzącej działalność  pod firmą  Firma Usługowa Katarzyna Dera z siedzibą w Sycowie , ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym polegającym na likwidacji majątku w/w  dłużnika   własności nieruchomość gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Komorowie w granicach działki o numerze ewidencyjnym 203/9 AM-1,obręb Komorów, gmina Syców, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1 E/ 00079953/3 – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania w wysokości 69 700,00zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 )

Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 23.09. 2020 r. do godz. 12:00 w biurze syndyka w Oławie ( kod pocztowy 55-200) przy ul. 11 Listopada 23AB /1D. ● Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Santander  nr  39 1090 2428 0000 0001 4235 7033 . Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka lub przez Internet po zgłoszeniu się e-mailem na adres: rozenberg.krzysztof@gmail.com. ●  Zainteresowani mogą  zapoznać się z Opisem i operatem szacunkowym  nieruchomości w biurze syndyka  po  uprzednim umówieniu terminu z syndykiem – tel. 696 063 694. ● Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMORÓW” należy składać w biurze syndyka w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 w terminie do dnia 23.09. 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty). ● Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w biurze syndyka w Oławie  przy ul.11 Listopada 23AB /1D  w dniu 23.09.2020 r. o godz. 13:00. ● Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

Kontakt – 696 063 694

scroll to top