UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA – WILKOWICE – GMINA ŻÓRAWINA, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

obraz-2-1.png

Upadłość konsumencka – Żygadło/Rozenberg

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – drobne – 8.09.2020

Syndyk masy upadłości   dłużniczki Eryki Żygadło  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , ogłasza konkurs ofert  na sprzedaż w trybie z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym polegającym na likwidacji majątku w/w  dłużnika własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej  wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Wilkowicach w granicach działki o numerze ewidencyjnym 38/5 AM-1 o powierzchni 0,1704 ha, obręb Wilkowice, gmina Żórawina, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Wrocławiu  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1 K/ 000245439/5 – za cenę nie niższą niż wartość oszacowania w wysokości 51 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych tysięcy siedemset złotych 00/100 ).

■ Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 22.09. 2020 r. do godz. 12:00 w biurze syndyka w Oławie ( kod pocztowy 55-200) przy ul. 11 Listopada 23AB /1D. ■ Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Santander  nr  57 1090 2428 0000 0001 4126 5653 . ■ Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka lub przez Internet po zgłoszeniu się e-mailem na adres: rozenberg.krzysztof@gmail.com.  ■ Zainteresowani mogą  zapoznać się z Opisem i operatem szacunkowym  nieruchomości w biurze syndyka  po  uprzednim umówieniu terminu z syndykiem – tel. 696 063 694. ■ Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WILKOWICE” należy składać w biurze syndyka w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 w terminie do dnia 22.09. 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty). ■ Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w biurze syndyka w Oławie  przy ul.11 Listopada 23AB /1D  w dniu 22.09.2020 r. o godz. 13:00. ■ Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

Kontakt – 696 063 694

scroll to top