UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ – KARWIANY KOMOROWICE, GMINA ŻÓRAWINA

obraz-2-2.png

Upadłość konsumencka-Pawłowska/Rozenberg

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – drobne – 8.09.2020

SPROSTOWANIE – W ogłoszeniu o sprzedaży budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej – w Karwianach Komorowice, gmina Żórawina zamieszczonego w drobnych G. Wyborczej Wrocław w dniu 8.09.2020 mylnie została wyznaczona data otwarcia ofert na 4.10.2020 (t.j.niedziela). OTWARCIE OFERT NASTĄPI 5.09.2020 – godz. 13:00.

Syndyk masy upadłości   dłużniczki Katarzyny Pawłowskiej  jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym polegającym na likwidacji majątku w/w  dłużnika własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej (budynek jest zamieszkały) wchodzącej w skład masy upadłości, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 101/22 AM-1 , obręb Karwiany Komorowice, gmina Żórawina, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1 K/ 00376342/5

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania w wysokości 660 000,00zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta  złotych 00/100 ).

● Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 04.10. 2020 r. do godz. 12:00 w biurze syndyka w Oławie ( kod pocztowy 55-200) przy ul. 11 Listopada 23AB /1D. ● Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w Banku Santander  nr  54 1090 2428 0000 0001 4369 8661 . ● Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka lub przez Internet po zgłoszeniu się e-mailem na adres: rozenberg.krzysztof@gmail.com.  ●  Zainteresowani mogą  zapoznać się z Opisem i operatem szacunkowym  nieruchomości w biurze syndyka  po  uprzednim umówieniu terminu z syndykiem – tel. 696 063 694. ● Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KARWIANY” należy składać w biurze syndyka w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 w terminie do dnia 04.10. 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty). ● Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w biurze syndyka w Oławie  przy ul.11 Listopada 23AB /1D  w dniu 05.10.2020 r. o godz. 13:00. ● Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

Kontakt – 696 063 694

scroll to top