SYNDYK ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMOHACZI, HOFFMAN SP.JAWNA WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI W POSTACI N/W POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

obraz-4-1.png

Syndyk Zakład Instalacji Elektrycznych Pomohaczi, Hoffman

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 8.09.2020

I.

  L.p.   Marka   Rok prod.   Nr rej. Wartość szacunkowa brutto w zł
1/. PEUGEOT PARTNER II 2008 DW 619 FW 3 700,00
2/. PEUGEOT 208 ACCESS 2012 DW 954 SX 18 700,00
3/. PEUGEOT PARTNER II 2006 DW C 2569 3 700,00
4/. MAZDA 6 2008 DW 585FW 9 600,00
5/. MAZDA6 2008 DW 401 FW 16 300,00
6/. PEUGEOT PARTNER II 2006 DW 5421 V 4 200,00
7/. PEUGEOT BOXER 2004 DW 5308 M 5 400,00
8/. PEUGEOT  107 2012 DW 192 GM 8 600,00

II/. Oferty na zakup POJAZDÓW należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nr rej. pojazdu-przetarg” w terminie do dnia 30.września 2020 roku do godz.12.00 pocztą na adres siedziby syndyka -55-200 Oława, ul.11 Listopada 23AB /1D lub osobiście w biurze syndyka  w dni robocze     w godz. 10.00-14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania z syndykiem ( tel. do syndyka 696 063 694 ). W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 paździenika 2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie firmy syndyka.

Pojazdy można oglądać na parkingu Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Strzegomskiej 49 A we Wrocławiu po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami syndyka nr tel. 508 263 063 lub 509 507 902.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 10 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej w Banku ING 76 1050 1575 1000 0091 3442 8334  w terminie do 28 września. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej : www.ardobiejewska.pl   oraz dostępny do wglądu w siedzibie syndyka (e-mail : rozenberg.krzysztof@gmail.com).

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Syndykowi  służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 696 063 694 bądź pocztą elektroniczną – e-mail  : rozenberg.krzysztof@gmail.com

scroll to top