SYNDYK OGŁASZA – NA SPRZEDAŻ PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. NR 7/4, 1/2, 4, 5/1 Z OBRĘBU 4-11-13 ORAZ 69/1, 61/2 Z OBRĘBU 4-11-11 ) POŁOŻONEJ W WARSZAWIE W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA PRZY UL. KSIĘŻNEJ ANNY 24 ORAZ PRAWO WŁASNOŚCI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA JEDNEJ Z DZIAŁEK

ef-43-mennica-obraz3.jpg.png

Syndyk “Mennica – Metale Szlachetne”

Syndyk masy upadłości „Mennica – Metale Szlachetne” S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

1/. Przedmiotem sprzedaży jest

a/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Księżnej Anny 24, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: 7/4, 1/2, 4, 5/1 z obrębu 4-11-13 oraz 69/1, 61/2 z obrębu 4-11-11 o łącznej powierzchni 41 182 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr. KW: WA3M/00336526/5 i WA3M/00278173/0;

b/. prawo własności budynku zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o nr. 7/4, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KW: WA3M/00336526/5.

2/. Cena wywoławcza wynosi 22.055.185,07 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i siedem groszy) brutto. Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości rynkowej praw do nieruchomości wchodzących w skład przedmiotu przetargu (w kwocie brutto), wynoszących:

a/. 8.408.548,31 zł brutto – cena za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą o nr. KW WA3M/00336526/5 (działka ew. o nr. 7/4). Wartość brutto odpowiada wartości netto z uwagi na zwolnienie transakcji dotyczącej tej nieruchomości z opodatkowania podatkiem od towarów i usług;

b/. 1.076.384,00 zł brutto – cena za prawo własności budynku posadowionego na nieruchomości gruntowej opisanej w lit. a) powyżej. Wartość brutto odpowiada wartości netto z uwagi na zwolnienie transakcji dotyczącej tej nieruchomości z opodatkowania podatkiem od towarów i usług;

c/. 12.570.252,75 zł brutto – cena za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą o nr. KW WA3M/00278173/0 (w tym podatek VAT).

3/. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie wadium w wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych na rachunek masy upadłości w banku Santander o nr: 08 1090 1841 0000 0001 4174 6704, z zastrzeżeniem, że Syndyk uznaje ten warunek za spełniony, jeśli Syndyk potwierdzi wpływ wadium na rachunek bankowy masy upadłości w dniu otwarcia ofert.

4/. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 listopada 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk Notariusze spółka cywilna, Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa lub przesłać je na adres Kancelarii Notarialnej listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej a nie data nadania oferty).

5/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk Notariusze spółka cywilna, Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa, o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Notariusza i przybyłych oferentów.

6/. Oferta winna zawierać m.in. oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu ustalonych w regulaminie przetargu, zawartym w piśmie Syndyka z dnia 05.10.2020 r., z podpisem notarialnie poświadczonym przez notariusza Roberta Błaszczaka, Rep. A nr 37845/2020.

7/. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 05.10.2020 r., z podpisem notarialnie poświadczonym przez notariusza Roberta Błaszczaka, Rep. A nr 37845/2020.

8/. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu, w tym regulamin przetargu uzyskać można w Kancelarii Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65, 02 – 587 Warszawa tel. 22 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl, w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

scroll to top