BRANŻA BUDOWLANO – ELEKTRYCZNA – SYNDYK OGŁASZA – NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI -. ZASOBY MAGAZYNOWE I ŚRODKI TRWAŁE

ef-44-kar-ziem-obraz1.png

Syndyk – Dorota Kudlińska Firma Handlowo – Usługowa “Kar – Ziem” w Kaszczorze

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 179/16 postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Doroty Kudlińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Dorota Kudlińska Firma Handlowo-Usługowa „KAR-ZIEM” w Kaszczorze postanowił m.in. wyrazić zgodę na sprzedaż przez syndyka z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zjazdowej 8 w Koszanowie, tj. zasobów magazynowych i środków trwałych, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jerzego Kina,

za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 25% cen oszacowania,

tj. za łączną cenę nie niższą niż 17.480,00 zł (siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i 00/100) netto, po zamieszczeniu ogłoszeń w prasie oraz na portalach internetowych.

W/w ruchomości to zapasy magazynowe hurtowni budowlano-elektrycznej oraz przedmioty spełniające funkcje pomocnicze w pracy magazynu i działu sprzedaży.  

Kontakt z syndykiem Piotrem Kondek : -e-mail: kondek@poznet.pl, adres : ul.Śniadeckich 17/5, 60-773 Poznań, telefon – 502 202 999

Szczegóły sprzedaży opisane są na stronie internetowej syndyka: www.kancelaria-poznan.com.pl w zakładce SYNDYK\KAR-ZIEM DOROTA KUDLIŃSKA.

scroll to top