NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ PRZEMYSŁOWA – ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DRG – AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI W JODŁOWNIKU – GMINA DZIERŻONIÓW, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obraz-15.png

Zarządca DRG Agro Group

G. Prawna i Rzeczpospolita – 30.10.2020, G. Wrocławska – 31.10.2020, G. Wyborcza – 3.11.2020

I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie

ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 189/17, o pow. 0,2437 ha, położonej w Jodłowniku,  obr. 0013 Ostroszowice, gmina Dzierżoniów  zabudowanej halą produkcyjną oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem trafostacji wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową,

za cenę wywołania nie niższą niż 425.683,00 zł netto

II/. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 27.11.2020 roku, pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r.  o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 5 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922  w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej : 

https://www.drg-agro.pl/przetargi,an32.html,

www.ardobiejewska.pl

oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie.

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.   

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 519 069 689 bądź pocztą elektroniczną – e-mail  : pziemiec@gmail.com

scroll to top