SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁOSZASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH „NORTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GŁUSZYCY KRS NR 0000021741

obraz-7-1.png

Syndyk DZAT Nortech

syndyk sprzeda/ardobiejewska.pl/DZAT Nortech/Głuszyca/ardobiejewska.pl

https://www.rp.pl/

I/. Przedmiot i cena sprzedaży:

1/. Nieruchomości w postaci:

a/. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 63/1 położonej w Głuszycy o powierzchni 0,5574 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr   SW1W/00033909/1.

b/. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 63/2 położonej   w Głuszycy o powierzchni 0,0370 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr   SW1W/00033908/4.

c/. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr 63/7, 63/8, 63/9 położonych  w Głuszycy o powierzchni łącznej 3,4712 ha, objętych księgą wieczystą KW Nr SW1W/00033906/4 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków magazynowych, produkcyjnych i garażowych, o łącznej    powierzchni użytkowej budynków 10.767,65 m2 i łącznej powierzchni nieruchomości 40.629 m2.

2/. Ruchomości w postaci środków trwałych stanowiące maszyny i urządzenia (maszyny i urządzenia specjalistyczne, wtryskarki wraz z oprzyrządowaniem, maszyny i urządzenia pomocnicze, obrabiarki i narzędzia, wyposażenie techniczne hal produkcyjnych,   magazynów oraz pomieszczeń biurowych.

3/. Sprzedaż nie obejmuje środków pieniężnych masy upadłości zgromadzonych na rachunkach bankowych masy upadłości i w kasie a także wszelkich roszczeń oraz      należności upadłego pochodzących z okresów przed ogłoszeniem upadłości i po ogłoszeniu upadłości.

4/. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 812.646,40 zł netto (słownie: osiemset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 40/100 )

II/. Termin składania ofert.

1/. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” należy składać w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław, w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka.

2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka.

3/. Przyjęcie oferty do rozpatrzenia uzależnione jest od wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości nr 26 1320 1999 7900 0327 2000 0001 wadium w wys. 5 % ceny wywołania do dnia 30 listopada 2020 roku.

III/. Zawartość oferty.

1/. Oferta powinna zawierać:    

a/. dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę) miejsce zamieszkania (siedziba) oraz numer telefonu kontaktowego a w miarę możliwości adres e-mail;

b/. wskazanie przedmiotu oferty;

c/. oferowaną cenę zakupu;

d/. podpis oferenta lub osoby umocowanej do działania w imieniu oferenta zgodnie z właściwym rejestrem.

2/. Do oferty należy załączyć:

a/. w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);

b/. wszelkie zezwolenia i zgody jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem;

c/. zobowiązanie się oferenta  do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

d/. oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza w tym zakresie żądnych zastrzeżeń oraz zrzeka się rękojmi na  podstawie art. 568 § 1 k.c.;

e/. dowód wpłaty wadium;

f/. oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert możliwe jest przeprowadzenie  ustnej aukcji. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu dostępny w Biurze Syndyka  oraz na stronie internetowej: ardobiejewska.pl

Syndyk zastrzega sobie możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 601-740-408 oraz e-mail syndyksh@wp.pl  

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

scroll to top