BRANŻA KOLEJOWA – SYNDYK OGŁASZA – SYNDYK SPRZEDA – WYPRZEDAŻ STANÓW MAGAZYNOWYCH

ZNTK-Ogłoszenie.png

Syndyk ZNTK Oleśnica SA w upadłości

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż atrakcyjnego towaru z branży kolejowej

1/. Mienie znajduje się w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20 i ujęte jest w 60 pakietach umieszczonych w załączeniu do ogłoszenia dostępnego pod linkiem:

2/. W skład mienia wchodzi m.in.

  • asortyment elektryczny taki jak: akumulatory, amperomierze, agregaty, bezpieczniki,  woltomierze, moduły, piny, złączki, diody etc
  • blachy, druty, cewki, hamulce, koła, liny, pręty, łożyska, sprężyny, szyny, śruby etc.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 507 865 492, 572-677-330 w godz. od 11:00 do 15:00 oraz na stronie www.ardobiejewska.pl

4/. Mienie można oglądać w godz. od 10:00 do 14:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

5/. Mienie można kupować zarówno pojedynczo jak i w pakietach, jednakże pierwszeństwo w zakupie mają oferty składane na pełne pakiety.

6/. W razie złożenia oferty na nabycie pakietów przewidziane są nw. bonifikaty:

  • 1 pełen pakiet mienia bonifikata w wysokości5% wartości pakietu,
  • 2 pełne pakiety mienia bonifikata w wysokości10% wartości pakietów,
  • 3 pełne pakiety mienia bonifikata w wysokości15% wartości pakietów,
  • 4 (lub więcej) pełne pakiety mienia bonifikata w wysokości20% wartości pakietów.

Bonifikata udzielana jest od wartości pakietu wskazanej  w § 1 ust. 3 Regulaminu przetargu.

7/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości netto ruchomości wskazanej w pakiecie, bądź wartości netto pakietu/ów, na które składana jest oferta, przy czym wpłata wadium ma nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Pekao S.A. o numerze 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921, w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. (data zaksięgowania na rachunku masy upadłości).

8/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: ZNTK Oleśnica S.A. w upadłości, ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław z adnotacją „Przetarg Ruchomości”, do dnia 10 grudnia 2020 r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)

9/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

10/. Oferta składana na ruchomości powinna zawierać informacje według niżej wymienionego wzoru w porządku od najmniejszej liczby porządkowej:

Nazwa pakietu Liczba porządkowa Numer spisu Opis ilość Wartość netto oferowanej ceny zakupu ruchomości
           
                  SUMA    

Oferta powinna zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w § 6 Regulaminu przetargu.

11/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

12/. W pozostałym zakresie oferentów obowiązują postanowienia zawarte w Regulaminie Przetargu.

Kontakt – tel. 507 865 492, 572-677-330

scroll to top