OBWIESZCZENIE V – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚCI

ef-53-pbg-technologia-1.png

Syndyk – PBG Technologia

Syndyk masy upadłości „PBG TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty – wierzytelności upadłego przedsiębiorstwa pod nazwą „PBG TECHNOLOGIA” Sp. z o.o.” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo., ul. Skórzewska 35, KRS 0000306843, NIP 635-17-82-451, REGON 240917617 – (wierzytelności) przysługujących od PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo., ul. Skórzewska 35, KRS 0000184508, NIP 7772194746, REGON 631048917.

Oferta sprzedaży obejmuje wierzytelność w kwocie należności głównej 1.916.903,57 zł (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote  57/100) wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 416.903,57 zł liczonymi od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży, ustawowymi odsetkami od kwoty 500.000,- zł liczonymi od dnia 18 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży, ustawowymi odsetkami od kwoty 500.000,- zł liczonymi od dnia 19 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży i ustawowymi odsetkami od kwoty 500.000,- zł liczonymi od dnia 20 kwietnia 2019 r. do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży:

I/. Oferta na zakup nie może być mniejsza niż 20% kwoty należności głównej wierzytelności powiększonej o 20% sumy odsetek ustawowych naliczonych na dzień zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Ostateczna cena zakupu obejmować będzie należność główną powiększoną o sumę odsetek ustawowych wyliczonych od daty wymagalności poszczególnych kwot składowych należności głównej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Oferty zakupu wraz z określeniem oferowanej ceny składać należy w Kancelarii Syndyka w Poznaniu 61-105, przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok. 12 w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) tygodni od daty ukazanie się obwieszczenia do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem Sprzedaż wierzytelności „PBG TECHNOLOGIA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.” Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

II/. Otwarcie ofert odbędzie się 2 (drugiego) dnia roboczego po upływie terminu do składania ofert o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12.

III/. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w wysokości 25% wartości należności głównej na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu, nr rachunku 11 1090 2008 0000 0001 0918 9692 – liczy się data uznania rachunku bankowego.

IV/. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym  przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

V/. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przedmiotu oferty nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od daty wyboru oferty przez syndyka.  

VI/. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty. Zwrot wadium  nastąpi w kwocie nominalnej.

VII/. Szczegółowe informacje  dotyczące przedmiotu sprzedaży pod numerami tel. 696 189 744.

VIII/. Przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią z tytułu sprzedaży.

IX/. Szczegółowe zestawienie przedmiotu sprzedaży, oraz Regulamin sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności przysługujących upadłemu wyłożony jest w Kancelarii Syndyka – Przemysława Stefańskiego w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 15/16, lok.12 

Kontakt  – tel.: 696 189 744, e-mail: stefanski.radcaprawny@op.pl

scroll to top