ZARZĄDCA OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BUJWIDA WE WROCŁAWIU

Obraz3-3.png

ARDOBIEJEWSKA.PL/PRZETARG/UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA/BIESTRZYKÓW

Gazeta Wyborcza Wrocław – 19.11.2020

Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Jarosława Makucha  prowadzącego działalność  pod firmą  „Jarosław Makuch „Cyfra” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Sędziego komisarza z 12.10.2020 r. o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki własności lokalu użytkowego położonego przy ul. Odona Bujwida 32 we Wrocławiu 50-368 , o powierzchni użytkowej 123,3 m2,dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00205773/6

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania w wysokości 798 000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  złotych 00/100 ).

Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oraz złożenie oferty w terminie do dnia 27.11. 2020 r. do godz. 12:00 w biurze zarządcy  w Oławie ( kod pocztowy 55-200) przy ul. 11 Listopada 23AB /1D.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy sanacyjnej  w Banku Santander  nr  19 1090 2428 0000 0001 4709 4485  . Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze zarządcy lub drogą elektroniczną  po zwróceniu  się e-mailem na adres: rozenberg.krzysztof@gmail.com  

Zainteresowani mogą  zapoznać się z Opisem i operatem szacunkowym  nieruchomości w biurze zarządcy   po  uprzednim umówieniu terminu – tel. 696 063 694.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Bujwida 32” należy składać w biurze zarządcy  w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00 w terminie do dnia 30.11. 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty)lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w biurze zarządcy w Oławie  przy ul.11 Listopada 23AB /1D  w dniu 30.11..2020 r. o godz. 13:00.

Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn.

Telefon – 696 063 694

scroll to top