BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SYNDYK HUTY KOŚCIUSZKO SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH UPADŁEGO

Obraz1-huta-kościuszko.png

Syndyk – Huta Kościuszko SA

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych i prawnych upadłego – Huty „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie, obejmującej:

Wydział Elektroenergetyczny, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym i raporcie z wyceny z dnia 11 grudnia 2019 roku, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Marcina Pilarskiego; oraz wszelkie inne składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa upadłego przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wydział Elektroenergetyczny;

za cenę nie mniejszą niż 85% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę to jest 6.977.650 złotych (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), powiększoną o wartość podatku od towarów i usług o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów.

Warunki przetargu:

1/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg Wydział Elektroenergetyczny – nie otwierać”. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres: Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.

2/. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu określającym warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

3/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w Alior Bank S.A. Oddział Katowice o numerze: 82 2490 0005 0000 4530 7622 4601.

4/. Rozpoznanie ofert przedmiotu przetargu oraz ewentualna aukcja nastąpią na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, w dniu 10 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w sali nr 12.

5/. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowym i raporcie z wyceny można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 09-14.

6/. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

7/. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 32 241 16 37.

Kontakt Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów tel.: 32 241 16 37, e-mail:  kosciuszko.zarzad@op.pl

scroll to top