UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 5A/2 WE WROCŁAWIU

obraz-1.png

Upadłość konsumencka – Pater/Hnat

Syndyk masy upadłości Beaty Pater, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu wchodzące w skład masy prawo własności lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Wiejskiej 5A/2 o powierzchni 39,30 m2 wraz z udziałem 980/100000 w  nieruchomości wspólnej i przynależnym do lokalu ogródkiem o powierzchni 20,19 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00214105/9 oraz udział 146/6691 części w prawie własności do lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego  o powierzchni użytkowej wynoszącej 15 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00209882/1, za cenę nie mniejszą niż 319.000,00 zł (słownie trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu
w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się w Kiełczowie (55-093) przy ul. Agrestowej 20 lok. 21, tel. 600 459 949, w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl

scroll to top