BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – HUTA “KOŚCIUSZKO” SA W CHORZOWIE – SYNDYK OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH UPADŁEGO

syndyk-ogłasza-przetarg-na-sprzedaz-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa-ardobiejewska-syndyk-sprzeda-wartosci-niematerialne-i-prawne-syndyk-huta-kosciuszko-w-chorzowie-portale-dla-syndykow.jpg

syndyk-ogłasza-przetarg-na-sprzedaz-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa-ardobiejewska-syndyk-sprzeda-wartosci-niematerialne-i-prawne-syndyk-huta-kosciuszko-w-chorzowie-portale-dla-syndykow.jpg

Syndyk Huta Kościuszko SA

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych i prawnych upadłego – Huty „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie, obejmujących Wydział Elektroenergetyczny, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym i raporcie z wyceny z dnia 11 grudnia 2019 roku, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oraz wszelkie inne składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa upadłego przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wydział Elektroenergetyczny,

za cenę nie mniejszą za cenę nie mniejszą niż 5.747.000,- złotych (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) stanowiącą 70 procent wartości oszacowania, powiększoną o wartość podatku od towarów i usług o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów.

Warunki przetargu:

1/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej ofert w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. do godz. 14:00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta Kościuszko – Przetarg – Wydział Elektroenergetyczny; nie otwierać”. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres: Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.

2/. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu określającym warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

3/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w Alior Bank S.A. Oddział Katowice o numerze: 82 2490 0005 0000 4530 7622 4601.

4/. Rozpoznanie ofert przedmiotu przetargu oraz ewentualna aukcja nastąpią na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz.13:00 w Sali nr 12.

5/. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatami szacunkowymi i raporcie z wyceny można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 09-14.

6/. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

7/. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu 32 241 16 37.

Kontakt – tel.: 32 241 16 37, e-mail: kosciuszko.zarzad@op.pl

scroll to top