SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BIELAWIE PRZY UL. BANKOWEJ- WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLASKIE

syndyk-ogłasza-sprzedaż-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-z-wolnej-reki-portale-dla-syndykow-syndyk-nieruchomosc-bielawa-syndyk-oglasza-przedatrg-syndyk-przetargi.jpg

syndyk-ogłasza-sprzedaż-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-z-wolnej-reki-portale-dla-syndykow-syndyk-nieruchomosc-bielawa-syndyk-oglasza-przedatrg-syndyk-przetargi.jpg

Syndyk – Przedsiębiorstwo Budowlane PBI S.A.

ardobiejewska.pl

Gazeta Wyborcza Wrocław – 24.12.2020

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego PBI S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 13.457 m2, położoną w Bielawie przy ul. Bankowej 11 składającą się z działek 784 i 796/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr SW1D/00042106/1

za cenę nie niższą niż 1.616.144 zł.

●▬ Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 16 1050 1575 1000 0022 9005 9944 z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

●▬ Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

●▬ Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

●▬ Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kdp@kdp.net.pl.

●▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 r.  

●▬ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Kontakt : tel. – 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 9.00 do 15.00, e-mail – kdp@kdp.net.pl.

scroll to top