NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI – SYNDYK SPÓŁKI MOLIBDA POLSKA SP. Z O.O. Z/S W WARSZAWIE SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI

syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosci-syndyk-biznes-syndyk-wierzytelnosci.jpg

syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosci-syndyk-biznes-syndyk-wierzytelnosci.jpg

Syndyk Spółki Molibda Polska

Syndyk masy upadłości Spółki Molibda Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000319082) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII 67/19) sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 8 818 057,20 zł (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) przysługujących upadłemu,

za kwotę minimalną 292.679,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. osobiście w Kancelarii Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 9.30 w Kancelarii Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. W przypadku uzyskania ofert porównywalnych cenowo syndyk wezwie oferentów do pisemnego uatrakcyjnienia ofert, a w razie potrzeby wyznaczy dodatkowy termin aukcji ustnej.

Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Regulamin przetargu wraz ze spisem należności można uzyskać składając zapytanie mailowe na adres: piotr-kubera@wp.pl. Dokumenty źródłowe dla oferentów dotyczące sprzedawanych wierzytelności są dostępne do wglądu w kancelarii syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 (telefon 602 415 326).

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, jak również zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Kontakt – tel. 602 415 326, e-mail piotr-kubera@wp.pl

scroll to top