SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH UPADŁEJ SPÓŁCE

syndyk-sprzeda-wierzytelnosci-ardobiejewska.pl-zako-przetargi-aukcje-licytacje-z-wolnej-reki-wroclaw-syndyk-zako-wierzytelnosci-wroclaw.jpg

syndyk-sprzeda-wierzytelnosci-ardobiejewska.pl-zako-przetargi-aukcje-licytacje-z-wolnej-reki-wroclaw-syndyk-zako-wierzytelnosci-wroclaw.jpg

Syndyk Żako Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Żako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowo – akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (wcześniej Gant ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budopol – Racławicka” spółka komandytowo – akcyjna  w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu), ogłasza sprzedaż wierzytelności przysługujących upadłej spółce na kwotę 129.337,20 zł (należności głównych) w trybie 323 Prawa upadłościowego i naprawczego w związku z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego,

za cenę nie niższą niż 25% wartości należności głównej wierzytelności tj.  32.334,30 zł.

● Oferty należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, 55-040 Ślęza.

● Termin składania ofert – do 20.01.2021 roku do godziny 12.00. W procedurze sprzedaży uwzględnione zostaną tylko te oferty, które do tego dnia wpłyną pod wskazany adres kancelarii syndyka.

● Oferta winna zostać wniesiona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Wierzytelności – sprzedaż”.

● Oferta dla swej ważności winna zawierać w szczególności : ▬ dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi; ▬ oferowaną cenę; ▬ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży; ▬ oświadczenie o związaniu ofertą i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; ▬ oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu  oferty; ▬ oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą wierzytelności, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; ▬ potwierdzenie wpłacenia wadium.

● Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka lub należy dołączyć do oferty bankowy tytuł potwierdzający dokonanie wpłaty wadium. ● Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: BGŻ BNP PARIBAS nr  20 1600 1462 1841 0428 9000 0001. 

● Dodatkowe informacje oraz załącznik określający szczegółowo przedmiot sprzedaży można uzyskać w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, 55-040 Ślęza, tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37, 667 068 626, mail: lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl

Patrz – www.ardobiejewska.pl

Kontakt – tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37, 667 068 626, mail: lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl

scroll to top