SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I DZIAŁEK GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH KRZYKAWA, GMINA BOLESŁAW, POWIAT OLKUSKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

syndyk-sprzeda-dom-ardobiejewska-syndyk-krzykawa-syndyk-budomar-syndyk-krakow-syndyk-sprzeda-niezabudowane-dziali-krzykawa-syndyk-oglasza-konkurs-ofert.jpg

syndyk-sprzeda-dom-ardobiejewska-syndyk-krzykawa-syndyk-budomar-syndyk-krakow-syndyk-sprzeda-niezabudowane-dziali-krzykawa-syndyk-oglasza-konkurs-ofert.jpg

Syndyk – Budomar

Gazeta Wyborcza Kraków – 19.01.2021

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

1/. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KR1O/00023672/2, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej numer 829 oraz niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 352/2, 353/3, 466 i 484, położonej na terenie miejscowości Krzykawa, gmina Bolesław, powiat olkuski, województwo małopolskie.

Poszczególne działki nie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie.

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna 829 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 214,89 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych (parter, piętro) oraz jednej kondygnacji podziemnej (piwnice). Budynek został wzniesiony w latach 70-tych XX wieku. Część budynku powstała w wyniku rozbudowy w ostatnich kilkunastu latach. Częściowo brak wykończenia. Budynek ocieplony, elewacja otynkowana.

2/. Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 317.559,00 zł (cena minimalna).

3/. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 32.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 618/19 przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 23 1050 1618 1000 0092 3664 0372 (posiadacz rachunku Marta Zielińska Budomar).

4/. Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać:

a/. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, wskazanie osoby do kontaktu oraz jej adres e-mail i numer telefonu;

b/. dowód wpłaty wadium;

c/. oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza;

d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie;

e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń;

f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy;

g/. w przypadku, gdy znajduje to zastosowanie – wymagane przepisami prawa zgody osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych oferenta na uczestnictwo w konkursie ofert oraz na zawarcie umowy sprzedaży;

h/. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości;

i/. podpis oferenta lub pełnomocnika.

Oferty należy składać osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków.

Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert KRZYKAWA”.

5/. Terminy: a/. oferty należy składać najpóźniej do dnia 19 lutego 2021 r. b/. komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 11.00.

c/. w przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie Sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu 4 marca 2021 r.  w Biurze Syndyka.

d/. oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez syndyka, zobowiązany będzie do zawarcia  umowy sprzedaży w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

6/. Pełna treść Obwieszczenia, Regulaminu Sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) oraz portalu  www.ardobiejewska.pl. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 671 954 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: kancelaria@kabza.com.pl

Kontakt – tel. 661 671 954, e-mail: kancelaria@kabza.com.pl

scroll to top