NAJNIŻSZE CENY!!! – OKAZJA – SYNDYK WYPRZEDAJE STANY MAGAZYNOWE – ATRAKCYJNEGO TOWARU

syndyk-sprzeda-mienie-ardobiejewska.pl-syndyk-atrakcyjny-towar-syndyk-oglasza-syndyk-komunikaty-syndyk-z-wolnej-reki.jpg

syndyk-sprzeda-mienie-ardobiejewska.pl-syndyk-atrakcyjny-towar-syndyk-oglasza-syndyk-komunikaty-syndyk-z-wolnej-reki.jpg

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z/s w Borku Strzelińskim

Syndyk masy upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości

1/. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje ruchomości szczegółowo opisane w załącznikach do ogłoszenia.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zawierającej cenę netto nie niższą niż cena netto wskazana w spisach ruchomości stanowiących załącznik do ogłoszenia,

3/. Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

4/. Po przesłaniu zeskanowanej oferty na adres biuro@syndyk.info, bądź złożeniu oryginału oferty pocztą na adres Biura Syndyka: ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław, oferent otrzyma potwierdzenie, które artykuły znajdują się na stanie magazynowym.

5/. Po spełnieniu kryterium ceny oraz złożeniu oferty według wzoru, oferent otrzyma fakturę proforma na ruchomości wymienione w ofercie, płatną w terminie 3 dni.

6/. Po uregulowaniu płatności za fakturę proforma wystawiona zostanie faktura VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

7/. Ruchomości należy odebrać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Po upływie ww. terminu na kupującego przechodzą wszelkie obciążenia związane z przechowywaniem ruchomości oraz ryzyko jej przepadku lub uszkodzenia.

8/. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 507-865-492, na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl.

9/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

10/. Mienie będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 9:00 do 15:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

11/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

Kontakt : tel. 507 865 492, e-mail – biuro@syndyk.info

scroll to top