UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ – SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 47 PRZY UL. SEMAFOROWEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

syndyk-sprzeda-mieszkanie-ardobiejewska.pl-syndyk-upadlosc-konsumencka-syndyk-wroclaw.jpg

syndyk-sprzeda-mieszkanie-ardobiejewska.pl-syndyk-upadlosc-konsumencka-syndyk-wroclaw.jpg

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 208/17 oraz sygn. akt VIII GUp 294/19, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości tj.: prawa własności nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 47 przy ul. Semaforowej we Wrocławiu wraz z udziałem 7342/2345523 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00104925/9, gdzie budynek ów jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00262872/7

– za łączną cenę minimalną 364.350 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

1/. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 36.435,00 zł do dn. 24.06.2021r.

2/. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.06.2021 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

3/. Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

4/. Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783  41  86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej

http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

5/. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt – tel. 71 783  41  86, e – mail: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

scroll to top